Σημειώνεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί μέρος των προαπαιτουμένων για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού που προβλέπεται στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης.

Όπως αναφέρει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, «το ύψος διοδίων τελών που θα εισπράττονται στους σταθμούς διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν οδικών αξόνων ορίζεται σε 0,05 ευρώ/χλμ. με ΦΠΑ για την κατηγορία οχημάτων 2 (σ.σ. ελαφρά οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ.) και επιβάλλεται για το μήκος χρέωσης κάθε σταθμού διοδίων.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική διοδίων τελών ισχύει από 1η/1/2019, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγούμενα εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG -MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7ο της Οδηγίας 1999/62/ ΕΟΚ ΕΟΚ, άλλως από παροχή της ως άνω εγκρίσεως.

Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή ορίζει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, το ανωτέρω ύψος διοδίων τελών θα προσαρμοστεί αντίστοιχα με τροποποίηση της παρούσας».

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ακόμη ότι από την καταβολή διοδίων εξαιρούνται επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά κυριότητα σε ανέργους και χρησιμοποιούνται από αυτούς, εφόσον οι άνεργοι επιδεικνύουν την κάρτα ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Πέραν αυτών, κάθε απαλλαγή ή εξαίρεση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, καταργείται και παύει να ισχύει από την 01η.01.2019.

Με βάση, λοιπόν, τη νέα τιμολογιακή πολιτική, τη σημερινή τιμή των διοδίων και το μήκος χρέωσης κάθε σταθμού διοδίων, με βάση την ΚΥΑ, οι διερχόμενοι οδηγοί θα κληθούν να καταβάλλουν έως και 150% υψηλότερα διόδια. Το παράδειγμα αφορά τον σταθμό διοδίων Μαλγάρων, έναν από τους δύο σταθμούς της Εγνατίας με το χαμηλότερο τέλος διοδίων, ύψους 1,20 ευρώ, και με μήκος περιοχής χρέωσης 59,7 χλμ.

Οι σημερινές τιμές διοδίων επί της Εγνατίας Οδού, ανά κατηγορία οχημάτων, έχουν ως εξής:

alt text

Από 1η.1.2019 οι τιμές θα ορίζονται σε 0,05 ευρώ/χλμ., με βάση το μήκος περιοχής χρέωσης κάθε μετωπικού και πλευρικού σταθμού της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων αυτής, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

alt text

alt text

Πηγή